Jakie są rodzaje bezrobocia?

Categories: Gospodarka

Wyróżnić możemy następujące rodzaje bezrobocia: bezrobocie frykcyjne, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie sezonowe, bezrobocie strukturalne, a także bezrobocie dobrowolne. Wspomniane rozróżnienie pochodzi z literatury przedmiotu.

Bezrobocie frykcyjne to rodzaj bezrobocia, które występuje, gdy wolne miejsca pracy oraz bezrobotni współistnieją w tych samych zawodach. Do tej kategorii zaliczyć można na przykład osoby przejściowo bezrobotne, które zakończyły pracę u poprzedniego pracodawcy.

Bezrobocie koniunkturalne to taki rodzaj bezrobocia, który wyraża się brakiem popytu na siłę roboczą.

Z kolei bezrobocie sezonowe ma zawsze charakter cykliczny i wynika ono z sezonowości produkcji.

Bezrobocie strukturalne wynika z niedopasowania popytu oraz podaży na rynku pracy.

Istnieje również rodzaj bezrobocia określany bezrobociem dobrowolnym. W takiej sytuacji osoby nie są skłonne podjąć zatrudnienia ze względu na oferowaną płacę. Wspomniane określenie sugeruje, że ani państwo ani stosunki kapitalistyczne produkcji nie ponoszą odpowiedzialności za to, że ludzie pozostają bez pracy.

»